Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

TÜZÜK

MODA TASARIMCILARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı: “MODA TASARIMCILARI Derneği”dir. Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Madde 2- Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Dernek, Moda Tasarımının ülke menfaatleri, tekstil sanayi, ticaret ve ihracatçı yararına kullanılması ve geliştirilmesini sağlamak, Moda Tasarımı ve tasarımcısını, moda tasarımının hizmet olarak yurtdışına ihracatını ve moda tasarımı alanındaki faaliyetleri teşvik etmek, Tasarımın yaygınlaştırılması ve tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, Moda tasarımı gereksinimi olanlara destek sağlamak, Tekstil sanayiinde ve Tekstil ihracatında Marka oluşumu için verilen çabalara aktif destek vermek, Üniversite ve enstitülerin moda tasarım bölümleri ve özel eğitim kurumlarıyla işbirlikleri ve projeler geliştirmek, tekstil sanayiinde tasarımdan yararlanmanın yaygınlaştırılmasını ve kullanımını sağlamak ve organize etmek, Türk Moda Tasarımını nitelik ve nicelik bakımından çağdaş bir anlayışla yenilikçi, yaratıcı ve uluslararası bir konuma getirmek, Moda tasarım faaliyetleri ve Moda tasarımcısı kalitesinin arttırılması için faaliyetlerde bulunmak, Moda Tasarımı konusunda iş ve hizmet üreten ve moda tasarımı için verdiği emek yoluyla hayatını sürdüren tasarımcılara mesleki sorunlarının çözümlenmesinde destek olmak.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışında araştırmalar yapmak,

2-Yurtiçi ve yurtdışında kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi ve web sitesi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerektiğinde iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,ayrıca derneğe gelir getirmek amacıyla iktisadi işletme kapsamında yasal koşulları yerine getirerek internet satış sitesi kurmak, çalıştırmak, işletmek

5-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon ve konfederasyon kurmak veya kurulu bir federasyona veya konfederasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

6-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur.

a) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, yurt içinde ve yurtdışında moda tasarımına ilişkin eğitim verilmesi için lise, meslek lisesi, üniversite, fakülte, meslek yüksek okulu, enstitü ve benzeri, her düzeyde örgün ve yaygın eğitim kurumları ile yüksek öğretim kurumları kurar ve bu işlere ilişkin çalışmalar ve düzenlemeler yapar. Yurt içinde ve yurtdışında moda tasarımına ilişkin eğitim veren öğretim kurumları aracılığı ile veya bağımsız olarak moda tasarımı sektörünün gelişimi, tasarım ihracatının arttırılması, tasarımda modern teknolojilerin uygulanması, Türkiye Cumhuriyeti’nin moda tasarımı konusunda uluslararası rekabette güçlenmesi ve benzeri konularda bilimsel araştırma, inceleme ve çalışmaların yapılmasını sağlar ve bu düzeyde yurtiçi ve yurtdışından uzman getirir ve yurtdışına uzman ve eleman gönderebilir.

b) Kurulacak öğretim kurumları aracılığı ile veya bağımsız olarak moda tasarımı sektörünün gelişimi, tasarım ihracatın arttırılması, tasarımda modern teknolojilerin uygulanması, Türkiye Cumhuriyeti’nin moda tasarımı konusunda uluslararası rekabette güçlenmesi ve benzeri konularda bilimsel araştırma, inceleme ve çalışmaların yapılmasını sağlar ve bu düzeyde yurtiçi ve yurtdışından uzman getirtir ve yurtdışına uzman ve eleman gönderebilir.

c) Amaçlara uygun bilimsel mesleki yayın yapar, her türlü basılı, yaygın görsel malzeme, yazılım programları ve benzerlerini hazırlar, yayımlar.

d) Amaçlara yönelik olarak ulusal ve uluslar arası konferans, kongre, sempozyum, panel, seminer, sergi, fuar ve benzeri bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenler, başka kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılır ve destekler.

e) Konusuyla ilgili ulusal yada uluslararası mesleki kuruluşlarla ilişkiler kurarlar, bunlara üye olurlar ya da üyelik taleplerini kabul ederler.

f) Dernek amaçları doğrultusunda kuruluş ve faaliyet gösteren ulusal ya da uluslar arası özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapar, çalışmalara katılır ve destekler.

g) Moda tasarımının ve moda tasarımcılarının geliştirilmesi, moda tasarımının ihracatının arttırılması için gerekirse aynı amaçla kurulmuş derneklere iştirak eder.

h) Yetenekli ve gelecek vaat eden genç tasarımcıları destekler, madde manevi katkıda bulunur, gerektiği taktirde tasarım konusunda eğitim, kurs, seminer gibi etkinliklerle gelişimlerini tamamlamalarına yardımcı olur, Üniversitelerin tasarımla ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere burs verir. Üyelerini öğrencilere burs verme konusunda özendirir.

i) Sektörle ilişkili kurumlarla işbirliği yaparak Moda Fuarları, Moda Haftaları, Moda Ödülleri ve benzer etkinlikler düzenler.

Madde 3- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri-Üyelerin hak ve yükümlülükleri

Dernek üyelik kategorileri: Dernek üyeliği sekiz grup halinde tanımlanmıştır. Bu kategorilere girecek tasarımcılar aşağıda belirtilen nitelik ve nicelikleri belgelemek ve gerekli referansları sağlamakla yükümlüdürler.  Aşağıdaki sekiz üyelik kategorisindeki şartlardan herhangi birini sağlayan üye adaylarının üyelik başvuruları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Yönetim Kurulu, üyelik için başvuran üyelerden gerekli görülmesi halinde belge, sertifika/diploma ve/veya portfolyolarını talep edebilir.

Tüzüğün yanı sıra, dernek üyelik koşulları, üyeliğe başvuru usul ve esasları, üyelik hak ve yükümlülükleri, giriş ve yıllık aidatlarının belirlenmesi ve üyelerin dernek organlarında görev alma usul ve esasları konuları genel kurulun onayından geçirilen bir yönetmelik ile düzenlenir.

1-Moda tasarımcısı; Yurt içinde veya dışında Moda Tasarım, Moda Pazarlama (moda eğitimi yanında) ve ilgili tasarım alanlarında eğitim veren 4 yıllık üniversitelerin ya da 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının herhangi birinden mezun olmak, en az 10 senedir Moda Tasarımcılığı yapan, yurtiçi-yurtdışı fuarlara katılmış, en az bir defile, sergi, gösteri düzenlemiş ya da koleksiyonu hazırlamış olmak.

- Kendi şirketini kurmuş, markasını yaratmış, istihdam sağlayan ya da,

- Firmalara koleksiyon hazırlayan kişileri kapsar

2-Genç Moda Tasarımcısı; Yurt içinde veya dışında Moda Tasarımı, Moda Pazarlama (moda eğtimi yanında)  ve ilgili tasarım alanlarında eğitim veren 4 yıllık üniversitelerin ya da 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının herhangi birinden mezun olmak, 5-10 sene arası moda tasarımcılığı yapan, yurtiçi-yurtdışı fuarlara katılmış, en az bir defile, sergi, gösteri düzenlemiş ya da koleksiyon hazırlamış,

- Kendi şirketini kurmuş, markasını yaratmış, istihdam yaratan ya da,

- Firmalara koleksiyon hazırlayan kişileri kapsar

3- Gelecek Moda Tasarımcısı; Yurt içinde veya dışında Moda Tasarımı, Moda Pazarlama(moda eğtimi yanında) ve ilgili tasarım alanlarında eğitim veren 4 yıllık üniversitelerin ya da 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının herhangi birinden mezun olmak, 0-5 sene arası moda tasarımcılığı yapan, sergi, gösteri düzenlemiş ya da koleksiyon hazırlamış,

- Kendi şirketini kurmuş, markasını yaratmış, istihdam yaratan ya da,

- Firmalara koleksiyon hazırlayan kişileri kapsar.

4- Yüksek Terzi; En az 5 senedir yüksek terzilik yapan, yurtiçi-yurtdışı fuarlara katılmış, yılda en az 2 kez 40 parçadan oluşan koleksiyon hazırlayan ve terzihanesinde en az 9 kişiyi istihdam eden. 

- Kendi şirketini kurmuş, markasını yaratmış, istihdam sağlayan kişileri içine alır.

5- Moda Kumaş Tasarımcısı;; Yurt içinde veya dışında Tekstil tasarımı ve ilgili tasarım alanlarında eğitim veren 4 yıllık üniversitelerin ya da 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının herhangi birinden mezun olmak, en az 2 yıl deneyimli moda kumaş tasarımcılığı yapan,

- Kendi şirketini kurmuş, markasını yaratmış, istihdam sağlayan ya da,

- Firmalara koleksiyon hazırlayan kişileri kapsar

6-Firma Tasarımcısı; Yurtiçinde veya dışında Moda Tasarım, Moda Pazarlama (moda eğitimi yanında) ve ilgili tasarım alanlarında eğitim veren 4 yıllık üniversitelerin ya da 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının herhangi birinden mezun olan ve bünyesinde tasarımcı departmanı olan ve tasarımcı istihdam eden firmalarda çalışan üyeleri kapsar. Bu üyeler, her yıl söz konusu firmalarda çalışmakta olduğunu gösteren belgeyi derneğe göndermek zorundadırlar.

7-Aksesuar Tasarımcısı; Yurtiçinde veya dışında Moda Tasarım, Moda Pazarlama (moda eğitimi yanında) ve ilgili tasarım alanlarında eğitim veren 4 yıllık üniversitelerin ya da 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının herhangi birinden mezun olan, Yurtiçi ve Yurtdışı fuarlara katılmış, en az 3 koleksiyon hazırlamış, Çanta, Ayakkabı, Takı tasarımcılığı yapan kişileri kapsar.

8- Onursal Üyelik; Derneğin amacı doğrultusunda nitelikli çalışmalarıyla tanınan kişiler en az üç üyenin önerisi ve yönetim kurulu kararıyla onursal üye olabilirler. Onursal üyelik yönetim kurulu kararıyla geri alınabilir.

Üyelerin hak ve yükümlülükleri; 

Üyenin yükümlülükleri: Özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma koşullarına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar. 

Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, derneğin tüm etkinliğinden yararlanmaktır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten uygulamalar ile eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

Onursalüyelerinin seçme ve seçilme hakları yoktur.Diledikleri taktirde ödenti verirler.

Derneğe üye olan herkes, tüzük hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Madde 4- Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 5- Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı uyarıya rağmen 6 ay içinde derneğe olan borçlarını ödememek.

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 6- Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

4-Genel Sekreterlik

Madde 7- Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurumlu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı ile üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıyı çağırmakla görevlendirir.

Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyelerin çizelgesini düzenler. 

Genel Kurula katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir

İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde,  geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.  Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.  Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez. 

Genel Kurul toplantıları,  üyelere bildirilen gün, saat, yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 14. maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir divan sekreteriseçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Divan sekreteri toplantı tutanağını düzenler ve Divan heyetince imzalandıktan sonra bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 8- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, dernek organları asil ve yedek üyelerinin seçimleri genel kurulun alacağı karara göre gizli ya da açık oylama ile yapılabilir. Diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır.

Seçimlerin gizli oyla yapılmasına karar verilmesi halinde oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları,  toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.  

Madde 9- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Madde 10- Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu, iki yıllık süre için 11 (on bir) asıl ve 5(beş) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Herhangi bir yazılı mazeret bildirmeksizin, yönetim kurulu toplantılarına üst üste 3 kez veya bir yıl boyunca toplam 6 kez katılmayan yönetim kurulu üyesinin, yönetim kurulu üyeliği düşer.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

14- Komiteler oluşturarak dernek faaliyetlerini yürütmek.

Madde 11- Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu, iki yıllık süre için 3 ( üç) asıl ve 3(üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır..

Madde 12- Genel Sekreterlik

Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri arasından veya üye olmayan 3. kişiler arasından bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz.

Genel Sekreter’in görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu’nun verdiği yetkiler çerçevesinde Derneği temsil etmek,

b) Dernek teşkilatının başı olarak Derneğin tüm hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek,

c) Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemini, Yönetim Kurulu Başkanı’na danışarak hazırlamak; Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet etmek,

d) Komiteler ve Çalışma Grupları’nın faaliyetlerini koordine etmek; söz konusu faaliyetleri her ay Yönetim Kurulu’na raporlamak,

e) Tüzük ve İç Tüzüklerin belirlediği hizmet ve yükümlülüklerini programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirmek.

Madde 13- Derneğin Gelirleri, Üyelik Ödentileri ve Yıllık Ödenti Miktarının belirlenmesi

  • Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere üyeliği kabul edilen üyeler için öngörülen tutardır.

  • Yıllık Üye Ödentisi: Üyelerin her çalışma dönemi için ve üyeliğinin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır.

  • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

  • Dernek tarafından düzenlenen ulusal veya uluslar arası toplantı, gezi, temsil, konser, spor yarışması, konferans, panel, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler,

  • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

  • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

  • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

  • Sponsorluk ve İktisadi İşletme Geliri,

  • Diğer gelirler.

Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık ödenti miktarları Üyelik kategorilerine göre her yıl  yönetim kurulunca belirlenerek üyelere duyurulur.

Yeni üyeler, yıllık ödenti bedelini giriş ödentisi ile birlikte öder.

Yönetim Kurlu tarafından tespit edilecek giriş ve yıllık üyelik ödentilerin takibi, tahsili ve muhasebeleştirilmesi de yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

Yıllık ödentiler, üyenin ve derneğin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulunun belirleyeceği şartlar dahilinde taksitler halinde de ödenebilir.

 

Madde 14- Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. Denetimde dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediği ile dernek mali tabloları incelenir ve sonuçlar bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunulur.

Madde 15- Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile kişi veya kurumlara borçlanabilir. Bu borçlanma finans kuruluşlarında nakit şeklinde kredili mal ve hizmet alımı şeklinde veya finansal kiralama şeklinde olabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Dernek ayrıca kredi kartı veya banka kartlarından aidat ve diğer gelirleri toplayabilmek için ilgili bankalardan yönetim kurulu kararı ile POS cihazı temin edebilir.

Madde 16- Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir.

Madde 17- Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda, dernek merkezinin belirlediği program, strateji ve hedeflere uygun olarak özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü sorumludur.

Madde 18- Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.

Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır

Madde 19- Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik delegelerle temsil edilir. Şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için iki (2), bu rakamı takip eden her 10 kişi için(1) bir delege seçilerek, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. 

Madde 20- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 21- Derneğin Feshi veMal Varlığının TasfiyeŞekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Moda Tasarımcıları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.